HAFRİYAT SÖZLEŞMESİ


Türkiye genelinde HER TÜRLÜ

Bina Yıkım Hafriyat Enkaz Molozu Nakliyesi Yapılır.

Bina ve İş Yeri içerisindeki

Tadilat Yıkım Kırım Söküm Hizmeti Verilir.

Gsm: (0535) 712 20 82

HAFRİYAT SÖZLEŞMESİ

Taraflar

Madde 1 – Bu sözleşBeni bir tarafta … … … … … … … … .. … … … … … / Ankara adresinde mukim … … … … … … … … … BaşKanlığı, (Bundan böyle Birlik olarak anılacaktır.) diğer tarafta … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …(Bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır.) Arasında akdedilmiştir.

İŞİN TANIMI VE KAPSAMI

Madde 2 – Yüklenici, Birliğ1.maddede belirtilen adresindeki içinde …. m2 BÜYÜKLÜğündeki alanın hafriyatının (topograf lık hizmetler dahil) proje, sözleşBeni koşullarına Uygunolarak Teklif Birim Fiyat Esası ile yapılmasıdır.Tanımlanan islerin onaşamasında ve planlanmasına Yüklenici Teknik Elemanı

İDARE

Sorumlusunun onayını almak zorundadır.Yüklenici üzerine aldığı bu islerin, bu hususlarda mevcut tüm teknik ve idari tüzük,Yönetmelik ve şartnamelere uygun olarak yapılmasından sorumludur.

İŞİN SÜRESİ

Madde 3 — Olmak bu sözleşBeni imza tarihinde yürürlüğe girer, isin süresi imza tarihindenitibaren 30 gündür. Yüklenici Genel Teknik Şartnamenin ilgili maddelerinde zikredilenMücbir Sebepler dışInda herhangi bir nam altında Mücbir sebep ileri sürerek, süre Uzatımıtalep edemez. Yüklenici is’in ifası için gereken kampını kendisi kuracak ve gerekenmobilizasyonunu yapacaktır. Bu ve benzeri nedenlerle mevcut sözleşBeni fiyatlarınındışInda herhangi bir nam altında bir ilave bedel talebinde bulunamaz.

Sözleşme KONUSU İŞİN ÜCRETİ VE Ödemeler

Madde 4 – 2.maddede içeriği belirtilen islerin bedeli KDV hariç (——— TL/m3 *———m3 = —————TL/m3) toplam —————-TL/m3 ‘dür. Ödemeler ise birer aylık hakedişler seklinde düzenlenerek hak edişonayını müteakip 15 gün (on olmaks gün) içersinde ödenir.

Resm VERGİ VE HARÇLAR

Madde 5 – Yüklenicinin bu sözleşBeni Kapsamında üstlendiğIs ve hizmetler nedeniyleelde edeceği gelir ile ilgili her türlü vergi ve Yüklenicinin görevlendireceği personelinücretleriyle birlikte vergi, sigorta, Ulaşim, yemek vb. giderler Yükleniciye aittir.Yüklenici Çalıştıracağı personelin yasal her türlü giderlerini karşılayacak bununla ilgiliBelgelerin bir kopyasını Birliğe verecektir.Olmak bu sözleşBeni Gereğince doğbir Damga Vergisi yüklenici tarafından ÖDENECEK olupÖdeme makbuzunun bir nüshası Birliğe verilecektir.

BİRLİĞİN Değiştirme yapabilmesi

Madde 6 – Tüm Hafriyat işlemleri ederken, zaman içinde olu devamşacak gereksinimve estetik kaygılar nedeniyle Birlik ‘içinde gerekli gördüğü durumlarda alan içerisinde birtakım revizyonlar yapabilme hakkı mevcuttur. Yüklenici bunun sonucunda hiçbir ekücret talep etmeyecektir.

TEMİNAT

Madde 7 – Yüklenici sözleşBeni bedelinin 1 / 6 ‘sı kadar Kati Banka teminat Mektubuveya Birliğkabul edece içindeği nakdi Teminatı, sözleşmenin imzalanması esnasındavermek zorundadır.

Sözleşmenin FESHİ

Madde 8 — Olmak bu sözleşBana; Yüklenicinin iflas etmesi, bu sözleşmedeki ve EkindekiGenel ve Özel Teknik Şartname yükümlülükleri yerine getirmemesi nedeniyleBirlikçe, sözleşBeni ücretinin Ödenmesi gereken tarihten itibaren 15 gün içindeödenmemesi durumunda Yüklenici tarafından herhangi bir ihbara gerekduyulmaksızın Fesih edebilir.

TARAFLARIN TEBLİĞAT ADRESLERİ

Madde 9 – Tarafların tebligat adresleri bu sözleşmenin maddesinde belirtilmiş olup,de adresiğbenşikliklerinin 15 gün içinde diğer tarafa yazılı şekilde bildirilmesi gereklidir.Aksi halde önceki adrese yapılacak tebligatlar geçerli olacaktır.

ANLAŞMAZLIKLARIN HALİ

Madde 10 — Olmak bu sözleşmeden doğabilecek anlaşmazlıkların çözümünde AnkaraMahkemeleri yetkilidir.

YÜRÜRLÜLÜK

Madde 11 — Olmak bu sözleşBeni Ankara ‘da düzenlenmiş olup taraflarca … / … / 2009tarihinde bir nüsha olarak imzalanmış ve bu tarihte yürürlüğe girmiştir.